DandelionTraining


Ga naar de inhoudsopgave

Algemene voorwaarden

Praktische informatie

Hieronder zijn de algemene voorwaarden beschreven die van toepassing zijn op alle overeenkomsten van DandelionTraining.

Artikel 1 - Definities
1.1. Training: Training, scholing, cursus, workshop, coaching, nascholing of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden.
1.2. Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot een training is gesloten.
1.3. Deelnemer: De natuurlijke persoon die aan een training deelneemt.

Artikel 2: Inschrijving & geldigheid van een offerte
De deelnemer:
2.1. De aanmelding voor een of meerdere trainingen geschiedt door het invullen van het inschrijvingsformulier (dat via de website van DandelionTraining is te downloaden), te retourneren aan DandelionTraining via e-mail of post.
2.2. De aanmelding wordt definitief als DandelionTraining de inschrijving schriftelijk (per brief of per e-mail) heeft bevestigd. De bevestiging geldt als bewijs van inschrijving.
2.3. Indien naar het oordeel van DandelionTraining teveel aanmeldingen voor een training zijn, wordt een wachtlijst aangelegd.
2.4. DandelionTraining behoudt zich het recht voor de inschrijving van deelnemer zonder opgave van reden(en) te weigeren. Eventueel reeds betaalde inschrijvingskosten worden in geval van weigering gerestitueerd.
De opdrachtgever:
De offerte is geldig indien de opdrachtgever de offerte voor het verstrijken van de in de offerte bij geldigheidsduur genoemde datum, ondertekend door een daartoe bevoegde functionaris van de opdrachtgever, schriftelijk aan DandelionTraining is bevestigd.

Artikel 3 - Betaling
De deelnemer:
De deelnemer dient twee weken voor aanvang van de training de kosten te hebben voldaan tenzij anders met u is afgesproken. Het niet voldoen aan deze verplichting kan leiden tot uitsluiting. Na verstrijken van de betalingstermijn is de deelnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De deelnemer krijgt een aanmaning, waarin de verschuldigde inschrijvingskosten vermeerderd worden met € 23,-- administratiekosten. De betaling van de inschrijvingskosten inclusief de administratiekosten moet binnen zeven dagen plaatsvinden.
Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder de kosten wegens juridische bijstand, verband houdend met het incasseren van verschuldigde bedragen, zijn voor rekening van de deelnemer. De buitengerechtelijke kosten worden daarbij vastgesteld op 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 100,-.
Alle betalingen moeten plaatsvinden op rekeningnr.NL54TRIO0390451614 ten name van DandelionTraining
De opdrachtgever:
Alle door ons aan de opdrachtgever toegezonden facturen dienen te worden voldaan binnen vier weken na factuurdatum. Na verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De opdrachtgever krijgt een aanmaning, waarin het verschuldigde factuurbedrag vermeerderd wordt met € 23,-- administratiekosten. De betaling van deze factuur inclusief de administratiekosten moet binnen zeven dagen plaatsvinden.
Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder de kosten wegens juridische bijstand, verband houdend met het incasseren van verschuldigde bedragen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden daarbij vastgesteld op 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 100,-.
Alle betalingen moeten plaatsvinden op rekeningnummer NL54TRIO0390451614 ten name van DandelionTraining

Artikel 4 - Annulering
Annulering bij open inschrijving
4.1. De annuleringskosten voor de deelnemer zijn als volgt opgebouwd:
a. De Cursist kan zijn deelname binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de digitale bevestiging van de aanmelding kosteloos annuleren, tenzij de startdatum van de Opleiding binnen die termijn is gelegen.
b. Is de annulering na 14 dagen, als bedoeld 4.1.a. voor het begin van de training, dan is de deelnemer verplicht het volledige bedrag te betalen.
c. Bij verhindering mag altijd een vervanger de plaats van de aangemelde deelnemer innemen. De deelnemer moet deze vooraf schriftelijk bij DandelionTraining aanmelden.
4.2.
In geval de deelnemer na aanvang van de training de deelname tussentijds beëindigt of niet aan de training deelneemt, heeft de deelnemer geen recht op enige terugbetaling.
4.3. Annulering bij in-companyopdracht
De opdrachtgever kan het in-companytraject schriftelijk per aangetekende brief annuleren. Daarbij gelden de volgende annuleringskosten:
Kosten voor opdrachtgever:
a. De opdrachtgever heeft het recht om de opdracht voor een in-company training schriftelijk per aangetekende brief te annuleren.
b. Tot 8 weken voor aanvang van de scholing kan er kosteloos geannuleerd worden. Vanaf 8 weken voor aanvang van de scholing zal 100% van het factuurbedrag in rekening worden gebracht.
4.4. Ingeval de opdrachtgever of cursist na aanvang van de training zijn/haar deelname beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft de opdrachtgever/cursist geen recht op enige terugbetaling. Vervanging na aanvang van de cursus is niet toegestaan.

Artikel 5 - Overmacht, recht van wijziging en uitval docent
Indien het voor DandelionTraining door overmacht onmogelijk is een training of een onderdeel van de training te verzorgen, spant DandelionTraining zich in voor het zorgen voor een gelijkwaardige training of een vervangend onderdeel. Wanneer dat niet mogelijk blijkt, behoudt DandelionTraining zich het recht voor de training naar een nader te bepalen datum te verschuiven of te annuleren. Bij het niet doorgaan van de gehele activiteit als gevolg van overmacht, restitueert DandelionTraining de betaalde inschrijvingskosten aan de deelnemers dan wel het offertebedrag aan de opdrachtgever.
DandelionTraining kan, met inachtneming van kwaliteit, in afwijking van voorafgaande publicatie of bekendmaking, docenten, trainers, adviseurs en cursusleiding wijzigen zonder dat hieruit het recht voortvloeit de inschrijving te annuleren. Indien vervanging van een zieke en/of verhinderde docent niet mogelijk is informeert DandelionTraining de deelnemers dan wel de opdrachtgever zo snel mogelijk, en geeft DandelionTraining alternatieve data. De deelnemers of opdrachtgever hebben bij ziekte en/of verhindering van een docent geen recht op (schade)vergoeding, ook niet als DandelionTraining enig voordeel mocht hebben door deze overmacht.
DandelionTraining is te allen tijde gerechtigd de datum, aanvangstijdstip, de tijden en de locatie van een training te wijzigen.


Artikel 6 - Intellectuele eigendom & Eigendomsvoorbehoud
Het auteursrecht en het intellectueel eigendomsrecht dat verband houdt met een door DandelionTraining verzorgde training blijft eigendom van DandelionTraining. Trainingsmateriaal, waaronder casebeschrijvingen, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de training zijn en blijven eigendom van DandelionTraining. DandelionTraining behoudt tevens het recht om de ontwikkelde materialen zelf in te zetten voor verdere doeleinden.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DandelionTraining is de opdrachtgever/deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal te openbaren, te exploiteren of op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 7- Verantwoordelijkheden
De opdrachtgever:
Het ter beschikking stellen van een geschikte ruimte voor de duur van de introductiemiddag.
Het ter beschikking stellen van een goed werkende beamer en computer.
Het uitnodigen van de cursisten.
Het verzorgen van koffie en thee tijdens de cursus

Artikel 8 - Privacy
DandelionTraining zal zorgvuldigheid betrachten ten aanzien van verstrekte of ter kennis gekomen informatie. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen

Artikel 9 - Verwerking Persoonsgegevens
Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van DandelionTraining persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. DandelionTraining verwijst voor verdere informatie naar de Privacyverklaring. In aanvulling op het voorgaande merkt DandelionTraining nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een wederpartij verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid
DandelionTraining aanvaart geen enkele aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade ten gevolge van de trainingsinhoud of trainingsmateriaal, en/of de toepassing door de deelnemer van het geleerde in de training, dan wel voor enige andere directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan.

Artikel 11 - Klachten en geschillen
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en andere klachten worden behandeld overeenkomstig de klachtenregeling van DandelionTraining.
De deelnemer c.q. opdrachtgever en DandelionTraining kunnen het geschil over de uitvoering van de overeenkomst te allen tijde voorleggen aan de bevoegde rechter.

Artikel 12 - Toepasselijk recht
Op de overeenkomst tussen DandelionTraining en haar opdrachtgever/deelnemer is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 13 - Slotbepaling
In alle gevallen waarin regelgeving en/of deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist DandelionTraining.© DandelionTraining 2019


DandelionTraining | DandelionZorg | Praktische informatie | Contact | Sitemap


Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu